İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması için şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) yapılacak ihracat destekleri belirlendi. İşte desteğe dair tüm ayrıntılar… 

İhracatçı şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Cumhurbaşkanlığının “İhracat Destekleri Hakkında Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar; şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması ve markalaşmasmın desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanmasını düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 750.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilecek.

Pazara giriş projesi hazırlama desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri yüzde 50 oranında ve proje başına 200.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenecek.

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Şirketler yurt dışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilecekler.

Yurt dışı fuar desteği

Yurt dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ftıar katılımları ve bireysel katılımlar, bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 ftıara mahsus olmak üzere yurt dışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurt dışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenecek.

Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150.000 TL’yi; sektörel nitelikli olması halinde 250.000 TL’yi; Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750.000 TL’yi geçemeyecek.

Yurt dışı fuara ilişkin Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen desteğe esas tutar; metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde yüzde 70’ini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden ve Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde iştigal eden yurt dışı fuar katılımcıları için yüzde 75’ini geçemeyecek.

Bu Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgede nitelikleri belirlenen yurt dışı fuar katılımcıları için birinci fıkradaki bir takvim yılında desteklenebilecek azami fuar katılım sınırı 10 olarak uygulanır. Bu nitelikte yurt dışı fuar katılımcıları için yurt dışı fuar desteğe esas tutarı, ülke veya sektör ayrımı yapılmaksızın metrekare başına yaklaşık toplam maliyetin yüzde 75’i olarak belirlenecek.

Yurt dışı fuar katılımcıları, aynı yurt dışı fuar katılımı için azami 10 defa ikinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecekler.

Yurt dışı fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 fuar için yurt dışı prestijli fuar desteğinden faydalanabilecekler.

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenen fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fuar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2.000.000 TL’ye kadar en fazla yüzde 75 oranında, bu kapsam dışında kalan fuarlarda gerçekleştirilecek yurt dışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile yurt dışı fiıar organizatörünce yurt dışı fuar katılımcılarının katılımıyla düzenlenecek ikili iş görüşmesi faaliyeti ise toplamda 1.000.000 TL’ye kadar en fazla yüzde 50 oranında destekleecek.

Yurt içi fuar desteği

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2’sinde;

a) Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,

b) Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması,

c) Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,

ç) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının yüzde 10’un üzerinde olması,

d) Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,

e) Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gerekli olacak.

Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, birinci fıkrada yer alan 6 şarttan en az 4’ünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınacak.

İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmayacak.

Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri yüzde 50 oranında, 80.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri yüzde 50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1.500.000 TL’ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa beşinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecek.

Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecek.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL’ye kadar çıkarılabilecek.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin yüzde 50’sini aşamayacak.

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilecek.

Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami yüzde  50’si esas alınacak.

Küresel tedarik zinciri desteği

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince yüzde 50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenecek.

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

Bir şirket üçüncü fıkradaki destekten en fazla 25 birim için yararlanabilecek.

Birim kira desteği

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL’ye kadar yüzde 50 oranda desteklenecek.

Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilecek.

Belirtilen destekten yararlanan şirketler bu maddede yer alan destekten yararlandırılmayacak.

Tanıtım desteği

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; yüzde 50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

Eximbank’m uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenecek.

Bu Karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alman ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında yüzde 60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar olan kısmı desteklenecek.

Bu karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bir şirketin 1 adet projesi desteklenir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilecek.

Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince yüzde 50 oranında ve yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Marka ve TURQUALITY® desteği

Marka destek programı kapsamına alman şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince yüzde 50 oranında desteklenecek.

TURQUALITY® destek programı kapsamına alman şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek.

TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenecek.

TURQUALITY® destek programı kapsamına alman şirketlerin/markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk 5 yıllık dönemi için desteklenecek.

Marka destek programı kapsamında desteklenen şirketlerin/markaların, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmaları halinde, bu şirketler/markalar ikinci fıkra kapsamında belirtilen desteklerden Marka Destek Programı kapsamında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlanacak.

TURQUALITY®/marka destek programına alınan ve bu madde kapsamında desteklenen şirketler/markalar destek süreleri boyunca 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci maddeler ve 10’uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11’inci, 12’nci, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı, 18’inci ve 19 ‘uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmayacak.

Program kapsamına girdikten sonra çoğunluk hisselerinin (yüzde 50’den fazlası) satılması halinde, TURQUALITY®/marka destek programı çerçevesinde desteklenen markanın, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç 2 ay içerisinde bir taahhütname verilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilecek.

32’nci maddede yer alan haller hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan firmalar, kapsamdan çıktıkları/çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 2 yıl sonra TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilecekler.

Satın alınan yabancı markalar bu madde çerçevesinde desteklenmeyecek.

Çok kanallı zincir mağaza desteği

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri yıllık 750.000 TL, pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2.000.000 TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9.000.000 TL, birim kira gideri birim başına 5 yıl/yıllık 2.000.000 TL, temel kurulum/konsept mimari çalışma/dekorasyon giderleri birim başına 3.000.000 TL ve franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2.000.000 TL’ye kadar yüzde 50 oranında ve toplamda yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar bu madde çerçevesinde desteklenmeyecek.

Bu madde kapsamında desteklenen şirketler destek süreleri boyunca 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 7’nci maddeler ve 10’uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11’inci, 12’nci, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı ve 17’nci maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmayacak.

Ur-Ge projesi desteği

MADDE 19- (1) İşbirliği kuruluşlarının Ur-Ge projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri yüzde 75 oranında ve proje bazında 6.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Ur-Ge projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin proje süresince yapılacak istihdam giderlerinin yüzde 75’i desteklenecek.

Ur-Ge projeleri kapsamında düzenlenecek azami 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 2.500.000 TL’ye, azami 10 adet alım heyeti faaliyetine ilişkin ulaşım, konaklama, tamtım ve organizasyona dair giderler faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenecek.

Ur-Ge projeleri kapsamında işbirliği kuruluşunca düzenlenecek azami 10 adet sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderleri faaliyet başına 800.000 TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenecek.

Ur-Ge projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik Bakanlıkça faaliyet bazında yetkilendirilen işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderlerin tamamı yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Ur-Ge projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresine projenin performansına göre 2 yıla kadar ilave süre verilebilecek.

Bu Karar kapsamında bir şirket en fazla 3 Ur-Ge projesinde katılımcı olarak yer alabilecek.

İhracat konsorsiyumu desteği

İhracat konsorsiyumlarının şirketler ile aracılık sözleşmesi imzalayarak; sözleşme konusu malları küresel pazarlara ihraç etmeleri sürecine dair tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında yıllık 10.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Pazara giriş rapor desteği

İşbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi ve üyesi şirketlerle paylaşılmak amacıyla satın alman sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Sanal fuara katılım desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 750.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Sanal fuar organizasyonu desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuar organizasyonuna dair giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1.250.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Sanal ticaret heyeti desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Tasarım organizasyonu desteği

İşbirliği kuruluşlarının; tasarım kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması ile Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve proje başına 3.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla altmış kişinin yurt dışındaki eğitim giderleri ile aylık 20.000 TL’yi aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirecekleri harcamaların tamamı 1 yıl süresince desteklenecek.

TURQUALITY® tanıtım projesi desteği

İhracatçı birliklerinin iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az bir en fazla dört yıl süresince yıllık 4.000.000 TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenecek.

Tanıtım desteğinden ihracatçı birlikleri aynı ülkede en fazla iki proje için yararlandırılacak.

Destek programları ile proje esaslı desteklerin yürütülmesi

Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin TURQUALITY®/marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderlerinin tamamı yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Proje esaslı desteklerde, projelerin değerlendirilmesi için ve şirket satın alma desteğinde ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak şirketleri değerlendirmek için kurulacak komisyona teknik boyut ile iştirak edecek sektörel teknik uzman/öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderlerin tamamı, değerlendirilen proje başına 1.500 TL’ye kadar desteklenecek.