Mesleki Etik Değerler

Üyelerin Uymak Zorunda Oldukları Mesleki Ahlak Kuralları

1. Genel Mesleki Yükümlülükler

1.1. Mesleğiyle ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerler doğrultusunda hareket eder ve sorumluluk üstlenir.
1.2. Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenir, izler, onlara uyar.
1.3. Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşır.
1.4. Bireylere ve kurumlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir.
1.5. Bağlı olduğu yükümlülüklere, sözleşmelere ve taahhütlerine uyar.
1.6. Yolsuzluklara ve dürüst olmayan işlere bulaştığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla işbirliğine girmez.

2. Toplumsal Yükümlülükler

2.1. Kendi çıkarlarını ve müşterisinin çıkarını, hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde görmez.
2.2. Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olur.
2.3. Toplumun, takım tezgahları, takım tezgahları teknolojisi uygulamaları ve bunların doğuracağı sonuçlar hakkında aydınlanmasına ve toplumda üretim araçları, özellikle de takım tezgahları ile ilgili gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulunur.

3. Ürün ve Hizmetle İlgili Yükümlülükler

3.1. Ticareti yapılan ürünün ve hizmet verilen üretim sürecinin en yüksek niteliğe, verime ve etkinliğe ulaşması için çalışır.
3.2. Takım tezgahı ve teknolojik gereksinimlerinin belirlenmesinde ve tasarımında, kullanıcıların ve sistemden etkileneceklerin gereksinimlerinin açık olarak ortaya konmasını sağlar.
3.3. Ürün geliştirme ve üretim sürecinde yapılan gözden geçirme, denetim ve sınamaları da esas alır ve yapıcı davranır.

4. Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler

4.1. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olur ve Meslek Ahlak Kuralları’na uymaları için özendirir ve destek verir.
4.2. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikayetlerine ilgisiz kalmaz.
4.3. Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşlarını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmek, suçlamak yolunu seçerek onlara zarar vermez.
4.4. Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterir.
4.5. Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez. Eğer herhangi bir şekilde kullanırsa, kaynağını mutlaka belirtir.
4.6. Henüz patent ve kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak alınmamış olsa bile, akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olur.
4.7. Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve işle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamaz.
4.8. Meslektaşların özel yaşamına, saygınlığına ve kişilik haklarına saygı gösterir.
4.9. Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır. Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekel veya tröstleşme yönünde gayret sarf etmez.

5. Müşterilerle İlgili Yükümlülükler

5.1. Müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranır.
5.2. İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmaz.
5.3. Müşterilerine verdiği her opsiyona, sözlerine ve taahhütlerine uyar.

6. Bu Kurallarla İlgili Sorumluluklar

6.1. Her TİAD üyesi “Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği(TİAD) Mesleki Ahlak Kuralları”na sahip çıkar ve yaygınlaşması için çaba gösterir.
6.2. Bu ilkeleri çiğneyen veya göz ardı eden kişi ve kurumlara karşı gerekli girişimlerde bulunur ve bu kurallara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde, TİAD’ın yetkili kurullarının kendisi için öngöreceği yaptırımlara uymayı peşinen kabul eder.